Alavaka ki Tokelau

Malo Tokelau

E maualuga te fakamoemoe e liligi fakaua atu pea ia fakamanuiaga a te tatou Aliki ma
e puipui pea koutou ke haogalemu ma tumau te ola mai na koga e aumau ai koutou.
I te kamataga o te mahina kua fano na ko fakailoa atu ai ko Tokelau kua fakaauau te
tapuniga o te alavaka mo he 4 vaiaho ke toe Iloilo i te aho 2 Iuni 2020. Ko te Malo
Fakaauau o Tokelau, i tana nofoakiga fakakomiti na fakatu e te Fono Fakamua ke
mata te tapenapenaga a Tokelau ma tautali atu ki te Koviti 19, na toe fono i te aho 2
Iuni 2020 ke toe Iloilo te agai ki mua o na tapenapenaga a Tokelau. Ko te hini
maualuga koi tamau lava: ko te puipuiga o te fakaalofa o tatou nuku ma tagata.

I na vaiaho e 4 taluai ko te Kauhaga Fautua e iei te Fakatonu o te Ola Malolo ma te
kaufaigaluega o te Ola Malo ma te Pule Fakahoa Atunuku na fakatino ni ahiahiga e 2
ki na motu e 3 o Tokelau. Mai ienei mainaga e maua ai e te Malo Fakaauau pe agai ki
fea o tatou nuku ma; na lipoti mai ienei ahiahiga e i loto ai na lagona mai na nuku e
avanoa ai ki matou ke fakaauau he onoono lelei o ni huiga ki na puipuiga fakatatia i te
ia vaitaimi ma teia vaitaimi.

E fia kave ai e au he avanoa ke fakafetai ai ki na tautokatahi uma lele; lata mai ma
koutou e mamao; mo toutou hao, na talohaga molia ma na tautiga e taukave fakaauau
pe tuku mai foki ke fakamautinoa ko na fakanoanoaga e kitea ki etahi fenua e he pa
mai ki luga o tatou kauafua. Kua lahi a tatou fakatinoga kae koi iei lava na vaega koi
fakatino kae ke mafai ai ki tatou ke lea mautinoa, ko tatou kua totoka ma kua mafai
tautali ni tauale o te Koviti 19 mahalogia pe ni tauale o te Koviti 19 kua fakamaonia i
luga o tatou nuku.

Ma i te mainaga tena, kua faitonu ai te Malo Fakaauau i ona tiute ko te Komiti e mata e
ia te tapenapenaga a Tokelau ke tautali te Koviti 19, ko te tapunia o te alavaka o
Tokelau ki ni pahehe faimalaga mai ke fakaauau ke toe Iloilo i te aho 2 Iulai 2020. Mai
ienei faigatonu, kua tolo ai te nofoakiga lua o te Fono Fakamua 2020 ke toe iei he
onoonoga. I te tauhitonuga o te Tulafono o te Tupe, kua fulifuli ai te fakatagaga o te
Paketi Tupe a Tokelau 2020/2021 ka faitonu i he faigatonu tautali mai i na meli.

Ki o tatou kaiga ma uo e i fafo kua afaina i te tapuniga fakaauau o te alavaka, ko au e
tatalo atu mo toutou onohai, loto toa ma koutou tatalo ke fakahao ai a matou galuega
ke fakamautinoa ko te koutou pa mai ki kaiga ma nuku moni he taimi e patipatia
tumau. Ki o tatou tagata i Atafu, Nukunonu ma Fakaofo, ko au e tatalo atu mo toutou
lagolago fakaauau, loto makeke ma tatalo ke fakatakoto tonu ki ona lago na fakatinoga
kua uma te tatia o na maliliega. Tokelau ke ola!

Aliki Faipule Esera Tuisano
Ulu o Tokelau