Fakamatalaga lata mai mo Tokelau ma te famai ko te COVID19

Na toe nofoia he fonotaga a te Malo Fakaauau o Tokelau, ko ia foki te Komiti Fakapitoa mo te
COVID19 e ve o na fakavae i te Fono Fakamua o Mati 2020 i te Aho Lua, 6 Oketopa ke toe ahia
te tulaga kua iei ai na nuku e tolu ma a latou tapenapenaga ke fefaiaki he tino kua malomia pe
kua maua i te famai. Ko te agaga, pe kua pa nei ia Tokelau ki he tulaga ke kamata fakamauiui a
na hā mo ni tino malaga mai na fenua kua fakamaonia kua iei ai te famai.

E ui kua lahi he galuega mo puipuiga kua fakataunuku, koi iei lava na vaega taua e manakomia
ke fakatotoka fatoa fakamatalatala ai ni vaega o na hā. Ko na vaega ienei e aofia ai te
fakapipikiga o ni mahini taua e ve ko te mahini mo te hiakiga o te toto pe kua maua he tino i te
famai, ni hihitemi talafeagai mo te fakahoaga ma fehoahoaniga. Ko na fehoahoaniga ienei e
aofia ai te tofiaga o ni fomai ke mautinoa e fakaauau pea na tautuaga mahani tau ola malolo
kafai e vehea kua iei he tino kua mahalomia pe kua fakamaonia ma kua manakomia ai he
kaufaigaluega patino ke gafa ma te latou tauhiga. Ko te fakamoemoe, ko te lahiga o na vaega
ienei e totoka ka ko heki pa atu ki te fakaikuga o te tauhaga.

I he matauga o na vaega ienei, koi tumau pea na hā ma e toe kikila totoka ki hetahi fulifuliga i
te aho 2 Novema.


Mo te taimi nei, i te fakaauau pea o te tulaga manuia ko heki afea ia Samoa e te famai, ke
kamata na tapenapenaga mo te toe fakafoki o tatou e haitia i Samoa ma e heki fai malaga ki
hetahi fenua taluga ia Apelila 2020. Ko te malaga mo te vaega tenei e loma mo te aho 30
Oketopa.

Ma, i he talitonuga e totoka te lahiga o na vaega taua e manakomia i luga o fenua i na mahina e
fakahavali nei e ono mafai ai ke fakamauiui ni vaega o na hā ke mafai ai o tatou tagata e fia toe
foki ifo mai na fenua kua afea e te famai; fuafua ki na malaga vakalele ki Samoa ma na puipuiga
lava a te Malo o Samoa, kua tapena he auala ke lehitala ai ki latou kua fia toe foki ifo ki luga o
fenua. Ko te agaga, ke nofo maina ki he aofaki matemate ke taki ai na galuega.

Ki o tatou tagata nuku i fafo e nonofo mau i Atafu, Fakaofo ma Nukunonu kae e haitia nei fafo o
na ko na hā tau femalagaakiga, kafai e fakamaliegia e koe na tukutukuga kua takua i lalo mo te
toe fakafoki ifo
, fakamolemole lehitala kui i hau imeli ki te tuatuhi
tokrepat.register@tokelau.org.nz. Fakamolemole fakailoa to igoa, na fakamatalaga o to tuhi
malaga – igoa, numela, aho fanau, mtm; te fenua e iei ai koe i te taimi nei ma he lihi o na fenua
na kua pa koe kiei i te 30 aho kua teka. Ka maua tau imeli lehitala, e fehokotaki atu he hui o te
kaufaiglauega kafai e manakomia ni etahi fakamatalaga.


TUKUTUKUGA MO TE TOE FAKAFOKI IFO

a. He tino Tokelau pe he tino e galue fakakonekalate mo te Malo o Tokelau e nofo mau i
    Atafu, Fakaofo ma Nukunonu kae ei fafo mo na mafuaga ienei:
  • I lalo o te Hikimi Tauale Hikitia a Tokelau
  • I lalo o te Hikimi Hikolahipi a Tokelau
  • Ko he tino faigaluega mo Tokelau e galue i luga o ho he nuku o na nuku e tolu kae e i fafo ona ko te galuega.
  • Kui tua kae haitia i fafo o na ko te tapunia o na alavaka

Ko latou e hē aofia i na tukutukuga mo te toe fakafoki ifo:

a. Tino Tokelau e hē aumau i ho he nuku o na nuku e tolu
  • E aofia ai he tino galue mai te Ofiha i Apia ma o latou kaiga vagana ka o ifo lele
b. Tino Tokelau ma e mahani nonofo i luga o fenua kae omai oioti oi tafafao / ahiahi ma toe malaga ki fafo i loto o he 6 mahina
c. Ho hetahi tino kehe e hēs takua i luga.

Ko te fakamuamuaga ko te haogalemu ma te malupuipuia o o tatou tagata nuku i luga o fenua.
Mo te vaega tenei, kua tuku atu he fakatagaga ki te Mataeke o te Ola Malolo ma te Mataeke o
Femalagaakiga ke fakatino na hiakiga tau ola malolo vena ma ietahi vaega mo puipuiga.

I te taunuku atu ki Tokelau, i he matauga o na puipuiga i lalo o te Peleni a Tokelau mo Puipuiga
ma Tapenapenaga e ve ona pahia e te Fono Fakamua ia Mati 2020, e fakatino foki e na
Taupulega nia lava ni vaega o puipuiga kua tonu ia teia kae maihe te fakanofo kehe -
quarantine.