Fakatonu ote Tupe, Mataeke ote Tupe

Ko te Fakatonu ote Tupe e gafa ma te fakamautinoaga ko na fefaiakiga ma na tautuaga tau tupe uma a Tokelau e pulepule
fakalelei. Ko na hihitemi, galuega ma na lipoti tau tupe uma e fakaauau pea na fakaleleiga ki ei kae ke mautinoa ai ko te
pulepulega ona tupe e lelei, manino ma ko na lipoti ki a na paaga e tuku atu ina taimi e tatau ai.

Ko teia ai, e valakaulia atu mo ni tuhi apalai faigaluega mai ni tino e iei ni tuhi pahi talafeagai ma te agavaka ki te tulaga tofi
ote Fakatonu ote Tupe. Ko te tulaga tofi tenei e manakomia ai he tino e malamalama ite pulepulega ona tupe i he fenua tau
atiake taigole, ma e iate ia te mafai ke fehokotaki tuhituhi ma te tautala ina gagana faka-Tokelau ma te faka-Peletania.

Ko te Fakatonu ote Tupe e gafa ma ia na tiute ma na galuega e takua atu i lalo.
 • Pulepulega ona galuega faka-aho a te Mataeke ote Tupe
 • Tuku atu ma fakatumaugia pea te lelei ma te talafeagai ona tautuaga tau huke tuhi/tupe
 • Tuku atu ni fautuaga tau tupe lelei ki te Fono Fakamua, Malo Fakaauau, na Taupulega ma na mataeke ate malo
 • Onoono te fakafanoga ona tupe ma fakamautinoa e fakafano e tuha ai ma te pahiaga ma e hainia lelei
 • Taukikila na fefaiakiga uma ona Teugatupe a Tokelau vena ma te Hikimi Hupa a Tokelau
 • Fakafehokotaki lelei ma te MFAT ma na fakalapotopotoga mai fafo e uiga ki na matakupu tau tupe
Ko na tuhi apalai e iloilo e tuha ai ma na iloa mahani ma na hikili e takua atu i lalo.
 • Iloa mahani ina tulaga tofi pulepule ina levolo hinia ma e he i lalo ifo ote 10 tauhaga te mataloa;
 • Tuhi pahi tau huke tuhi ma te iloa mahani ina galuega tau huke tuhi ma na lipoti tupe;
 • Fai tonu lelei;
 • Maina lelei ite aganuku a Tokelau, na tu ma na aga, ma na nofonofoga;
 • Fakatulaga lelei ona mafaufauga ma e ia te ia te mafai ke takitaki ma fakaohofia te loto naunau ki he kauhaga faigaluega;
 • Maualuga na hikili faka-va-ma-tagata vena ma na hikili fakafehokotaki;
 • Mafai ma te loto totoka ke fakavae ma fakatumaugia pea he hokotaga galue vavalalata ma na takitaki ona nuku vena ma te nuku katoa;
 • E manakomia he tino e mafai ke fakafehokotaki tautala ma tuhituhi ite gagana Tokelau ma te faka-Peletania; ma
 • He hui o he fakalapotopotoga fakapitoa tau huke tuhi.
Ko te Fakatonu e fakamautu i Apia ite taimi nei ma e manakomia ke ahiahi ho ki Tokelau. Ko na atiakega ite lumanaki e ono
manakomia ai ke hikitia ki Tokelau kae ahiahi ho mai ki Apia ma Niuhila. Ko te tino e fakamanuiagia e faigaluega faka-
konekalate mo he tolu tauhaga. Ko te totogi e fakatalanoa e tuha ai ma te Fakatulagaga ona Totogi ote TPS.

Kafai koe e fia apalai mai, fakamolemole oi fakaulu mai na vaega ienei: i) Tuhi apalai e fakamatala auiliili mai ai he iloiloga o
koe agai kina iloa mahani ma na hikili e manakomia mo na tulaga ienei; ii) he CV lata mai; ma iii) ni tuhi fou mai ni o laufali e
tokatolu tau ki te galuega ke lagolago ai tau apalai ma o latou tuatuhi/numela fakafehokotaki. Ko na tuhi apalai uma e tatau ke
tuku mai ki mua ote aho Falaile, 24 Aukuho 2018. Mo ni ietahi fakamatalaga, fakamolemole oi fakafehokotaki mai ia Kele Lui,
HR Manager ite tuatuhi kele.lui@tokelau.org.nz .

Office of the Tokelau Public Service Commission
Human Resource Manager
P.O. Box 3298
SNPF Plaza
Apia, Samoa
Email: kele.lui@tokelau.org.nz
Mobile Ph: (+685) 777 4941