Pule Fakahoa, Atunuku Ofiha ote Malo Fakaauau

Ko te fakaleleiga ona taupulega ma na pulepulega ona heleni ma tagata faigaluega ite Kaufaigaluega Tautua a Tokelau
ko ni vaega e agai ki ei na taumafaiga a te Malo o Tokelau. Ke auhia na vaega ienei, ko te toe fauhia ma te toe
fakatulaga tonu o ietahi mataeke a te malo e afia ai te Ofiha ote Malo Fakaauau ko ni vaega e kikila ki ei ite taimi nei.
Ko te tulaga tofi tenei e ia huia te tulaga nae takua ko te Pule Fakahoa, Apia. Ko he fakailoga tenei ote hikitia ote Ofiha
ote Malo Fakaauau mai Apia ki Tokelau.

Ko te Ofiha ote Malo Fakaauau e gafa mai ia te tuku atuga te pulepulega ma te fakafoega ona fautuaga ki te malo ina
matakupu fakalotoifale, ma na matakupu ite va ki fafo kae maihe ite va ma Niuhila. Ko teia e valakaulia au ai mo ni
tuhi apalai mai ni tino e iei ni tuhi pahi talafeagai ma te agavaka ki te tulaga tofi ote Pule Fakahoa, Atunuku ote Ofiha
ote Malo Fakaauau.


Ko te tino e fakamanuiagia e tatau ke iate ia te agavaka ite taukikilaga ma te pulepulega ona tiute ma na galuega ienei.
 • Fakafoe ma taukikila te falitega ona polihi ate atunuku ma te tuku atuga ona fautuaga ki na fakalapotopotoga taupule taua;
 • Pulepule na tautuaga mo te Malo Fakaauau, hokotaga ma na Ofiha ona Taupulega
 • Hokotaki ma Niuhila e kui ite Ofiha ote Ulu Fakatonu o Tokelau, na atunuku ma na fakalapotopotoga ote itulagi ma faka-va-o-malo
 • Pulepule te tufatufaga ona fakamatalaga mai te malo

Ko na tuhi apalai e iloilo agai ki na hikili ma na leleiga ona tino apalai ienei:
 • Maina ma malamalama ina nofonofoga a Tokelau, ma maualuga te tulaga fehokotaki ite tuhituhi ma te tautala ite gagana Tokelau ma te Igilihi
 • Malamalama ina manakoga tau atiake o Tokelau ki na faiga tau pulepule lelei mo te malo pulea fakalotoifale
 • Hikili pulepule ma taukikila – lava te malamalama ite pulepulega ma te taukikilaga ona galuega faka-aho
 • Galue faka-kauhaga ma e iei te mafai ke falite ma fakatulaga na galuega kae ke auhia i he taimi pukupuku
 • Mafai ke takitaki ma fakatupu te loto tauivi ki ietahi tino, he tino e fia galue i he kauhaga, e fakaohofia ke fakatino ni gaoioiga tatau
 • Mafai ke kikila ma foia ni matakupu ma ni hihitemi faigata, ma fauhia ni fautuaga lelei, talafeagai ma manino
 • E loto tahi, malohi, loto tauivi, mau faiga, fakamahani gofie

Ko te tino e fakamanuiagia e tatau ke ia fakamaliea na vaega ienei:
 • Tuhi pahi talafeagai mai he iunivehite iloa ite malae ote pulepulega pe ko na matakupu tau faka-va-o-malo pe matakupu tau tupe pe ni tuhi pahi talafeagai foki
 • E iate ia te agavaka talafeagai ite pulepulega tau kaufaigaluega tautua mo he piliota e he i lalo ifo ote 10 tauhaga
 • Mahani ite olaga i luga ohe tama fenua tau atiake
Ko te tulaga tofi tenei e faka-konekalate mo he tolu tauhaga, ma e fakamautu i Fakaofo, Tokelau ke pa ki te taimi e
kamata ai te vaitaimi ote Ulu o Tokelau e hohoko. Ko te tino e fakamanuiagia e fakamoemoe e malaga ite va ona fenua
faka-tauhaga fua ki te Ulu o Tokelau. Ko te totogi e fakatalanoa e tuha ai ma te fauhaga ona totogi ote kaufaigaluega
tautua a Tokelau.

Na tino e fiafia ki ei, fakamolemole tuku mai na vaega ienei: i) Tuhi apalai e auiliili mai ai he iloiloga o koe agai ki na
iloa & hikili e manakomia; ii) CV lata mai; ma iii) tuhi lagolago fou mai ni o laufali e tokatolu ma o latou
tuatuhi/numela. Ko na tuhi apalai e tatau ke maua mai ki mua ote 4.00pm, Falaile, 20 Iulai 2018. Mo ni ietahi
fakamatalaga, fakamolemole oi fakafehokotaki mai ia Kele Lui ite: kele.lui@tokelau.org.nz .


Office of the Tokelau Public Service Commission
Attention: Human Resource Manager
P.O. Box 3298
SNPF Plaza
Apia, Samoa
Email: kele.lui@tokelau.or.nz; Mobile: (685) 777 4941