Budget and Financial Advisor FOR THE TAUPULEGA OFFICE, ATAFU

The Taupulega Atafu (Village Council) is looking for an experienced and a result-focused individual to
join our team in the Taupulega Atafu Office, Tokelau, as a Budget/Financial Advisor to the Taupulega
and local stakeholders.

Ko te Taupulega Atafu e manakomia e kilatou he tino agavaka ma he tino kua lava tona iloa i te
tulaga Hokotaga-Tautuaga Tautupe ke faigaluega mo te Taupulega vena ma na fakalapotopotoga i
luga o Atafu.


The Financial Officer is responsible in providing financial advice and reports to the Taupulega and
local stakeholders. To successfully perform your role, you will also be required to carry out research
work and analysis information and submit reports to the Taupulega for consideration. You will report
to the Director of the Taupulega Office, Atafu.

Ko te tino tenei, ko ia e gafa ma na vaega ienei; fautua ma lipoti ki te Taupulega i na vaega tau tupe
uma a Atafu. Ke atagia mai te lelei o te fakatinoga o tau galuega, e tatau ke fai ni au galuega hakilikili
ma ao mai ni fakamatalaga hako ke fakafaigofie ai te faiga o na tonu a te Taupulega. Ko koe e tatau
ke lipoti ki te Fakatonu o te Ofiha o te Taupulega.Key Duties and Responsibilities include, but are not limited to;

Ko ni vaega ienei o na tiute mo te galuega tenei;
 • Prepare requsitions and payments for the Director’s approval.
 • Tapena na pepa mo ni tupe e tatau ke totogi ma tuku atu ki te Fakatonu mo hana fakatagaga.
 • Prepare reports on any matter regarding financial expenditures for the Taupulega.
 • Tapena ma tuku atu ni lipoti tau tupe ki te Taupulega i ho vaega mo ni fakafanoga tupe.
 • Assist with preparing financial reports for the Coop Store and the Bulk Store.
 • Fehoahoani ki te tapenaga o na lipoti tau tupe mo te Falekoloa vena ma te Paaka.
 • Conduct research, analyse data and provide advice to the Taupulega to consider on financial matters.
 • Fakatino ni hakilikiliga ma tuku atu ni fakamatalaga hako ki te Taupulega ke fai agai kiei a latou faigatonu/fakaikuga mo ni matakupu tau tupe.
 • Assist Director in reviewing, monitoring and reporting of Atafu Budget to the Taupulega.
 • Fehoahoani ki te Fakatonu i te iloiloga/falitega, tautukuga ma te lipotiga o na fakatupega mo Atafu ki te Taupulega.


Personal Requirements: The applicant must meet the following:
Vaega taua e manakomia i te galuega tenei;
 • At least 5yrs experience in financial services
 • E tatau ke iei ho iloa ma ho poto mahani i na tulaga tau tupe e tuha he 5 tauhaga te mataloa.
 • Excellent consultation, facilitation, negotiation and presentation skills
 • Agavaka i na tulaga tau fakamainaga, ke mafai ai ia tagata tautokatahi ke maina lelei i na matakupu tau tupe kae maihe te taupulega
 • Ability and confidence to establish and maintain excellent working relationship with local stakeholders, able to deliver results as required
 • He tino lelei to na va ki tagata, oho poto, e mafai ke fakatino ni galuega i he taimi vave,
 • High level of self-motivation, integrity and personal discipline required to work without supervision
 • E mafai ke galue tautahi, tokaga ki te galuega, e tauhihi ma fakamaoni ki na taimi faigaluega
 • Excellent interpersonal and communication skills, both oral and written in Tokelauan and English
 • E lelei te tuhituhi ma te tautala i te gagana Tokelau ma te Igilihi
 • Ability to perform other tasks as and when required
 • E mafai ke fakatino ni ietahi galuega kafai e manakomia
The successful candidate will be initially contracted for three years. Your Salary Scale will depend on
your qualifications and work experience and should also be align with the Tokelau Remuneration
Framework.

Ko te avanoa tenei e o mo he 3 tauhaga. Ko to totogi e fuafua ki te maualuga o au akoakoga ma na
galuega nae tautua ai koe, e tatau ke ologatahi ma na totogi kua pahia e te Fono Fakamua mo na
tino tautua uma a Tokelau.


If interested, please submit the following: i) an application letter with your name and signed. ii)
updated Curriculum Vitae. iii) The names and details of 3 referees. Please send your application
preferably by email to the below address no later than 30 March 2023.

Kafai koe e initalehi oi tuku mai na vaega iene: i) Tuhi apalai ma haini mai to igoa. ii) Fakamatalaga o
to olaga akoakoga. iii) Ni igoa ma na fakamatalaga o ni laufali e tokatolu. Fakamolemole oi tuku mai
tau tuhi apalai ki te Ofiha o te Taupulega, Atafu. Ko te avanoa tenei e fakagata i te aho 30 Mati
2023.Hana M Kalolo
Human Resource Advisor, Atafu
hana.kalolo143@gmail.com


Kele Lui
Human Resource Manager, Naitional
Tokelau
kele.lui@tokelau.org.nz